The Lost Years of Jesus

The Gospels do not say where Jesus was between the ages of 12 and 30 – the “lost years.”

However, ancient Buddhist manuscripts say Jesus left Palestine and traveled to India, Nepal, Ladakh and Tibet during these lost years. For the first time, Elizabeth Clare Prophet brings together the eyewitness accounts of four people who saw these remarkable manuscripts—plus three variant translations of the texts. “Puts together the missing pieces in the life of the Master that have baffled scholars for centuries.”

Jess Stearn, author of Edgar Cayce, The Sleeping Prophet

“I commend you to the study of The Lost Years of Jesus with the purpose of gaining the understanding of your own path to the highest retreats of the Brotherhood, the necessity to pursue that path and to take advantage of all that we offer. “The world must face that there is more to the life of my Son than orthodox Christianity has allowed. They have not allowed my children to know the truth of his mission and work, and how that mission and work should apply to each and every one in all centuries.” – Mother Mary, December 9, 1984

Illustrated with maps, drawings and photos

Lost Teachings on Your Higher Self

Lost Teachings on Your Higher Self

In Book One of The Lost Teachings of Jesus series, Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet demonstrate that many of Jesus’ original teachings were lost. In Book Two they go one step further. They show how early churchmen–aided and abetted by the Roman emperors Constantine and Justinian–distorted Jesus’ true teachings. And robbed you of what he wanted you to know about the power of your own inner Christ.

In modem vernacular, parable and story, the Prophets provide the missing links. They explain the difference between “Jesus” and “the Christ.” They show how the Church’s doctrines on sin and the only begotten Son of God have obscured what Jesus really taught about salvation.

And how Eastern concepts like karma can be found wrapped in the mysteries he gave the disciples. But most importantly, they recapture the heart of his message–that you, like Jesus, can reconnect with your Divine Source to realize your full potential.

The Lost Teachings of Jesus – On Woman

The lost teachings of Jesus On Woman

Jesus’ Lost Teachings Revealed

The Lost Teachings of Jesus on Woman is not only about women, or only for women.

It is about your right to become who you really are.

Includes Teaching On  The Gospel of Mary Magdalene

Before a live audience   2 DVDs total length: 3 hr. 48 min.

 

The Lost Years and the Lost Teachings of Jesus

The Lost Years and the Lost Teachings of Jesus

De verloren jaren van Jezus uitgelegd en de verloren leringen van Jezus onthult!
Lezing gehouden voor groot publiek.
Inhoud: 1 DVD 57 min

Jesus’Lost Years explained and Lost teachings revealed!
Before a live audience
Contents: 1 DVD 57 min.

The Lost Teachings of Jesus 4, Finding the God Within

Lost Teachings on Finding God Within

In the Lost Teachings of Jesus series, Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet show that many of Jesus’ original teachings were lost. Some were never written down. Others were altered by Church councils. And those that were recorded in the Bible are misinterpreted to this day. The Prophets set the record straight with a bold reconstruction of the essence of Jesus’ message. In this fourth volume of their landmark series, they show you how to put the teachings of Jesus into action to meet the challenges of life in the modern world. And they share effective techniques you can use to access the creative power of your Real Self.

Download free chapter

The Lost Teachings of Jesus 3, Keys to Spiritual Progress

Lost Teachings on Keys to Spiritual Progress

De schrijvers tonen aan dat veel van de leringen van Jezus verloren zijn gegaan – ofwel verwijderd van de geschriften, onderdrukt, of geheim gehouden voor degenen die ingewijd zijn in de diepere mysterieën, of zelfs nooit zijn opgeschreven. Dus in de moderne landstaal presenteren zij een stoutmoedige reconstructie over de essentie van Jezus’ boodschap – de verloren leringen die Jezus aan zijn discipelen gaf 2000 jaar geleden over karma, reïncarnatie, goed en kwaad, en hoe te herenigen met het Hogere Zelf. Dit boek bevat 32 kunstreproducties en illustraties van Roerich over de charka’s in het lichaam van de mens.

The authors demonstrate that much of Jesus’ teaching has been lost — either removed from the Gospels, suppressed, kept secret for those being initiated into the deeper mysteries, or never written down at all. Then, in modern vernacular, they present a bold reconstruction of the essence of Jesus’ message — the lost teachings Jesus gave his disciples 2000 years ago on karma, reincarnation, good and evil, and how to reunite with the Higher Self. Includes 32 Roerich art reproductions and illustrations of the chakras in the body of man

Lost Teachings of Jesus vol. 1

Jezus onderwees uitgebreid gedurende zijn spirituele bediening. En toch tekenen de Geschriften slechts een fractie van wat hij gezegd heeft. Mark en Elisabeth Prophetlaten zien dat het Nieuwe Testament onherroepelijk tekenen bevat waaruit blijkt dat er grote delen van Jezus’ leringen missen.Veel daarvan was nooit opgetekend. En datgene wat werd opgetekend, werd door talloze auteurs mee geknoeid of ging verloren door toedoen van de “beschermers van het geloof” die het volledig onderdrukten. Dit volume is een stoutmoedige reconstructie van de essentie van Jezus’boodschap – zowel zijn openbare leerlingen aan de massa als zijn privéleringen die hij enkel gaf aan zijn dichtstbijzijnde discipelen – toen en nu. Oprecht, verassend, zeer pakkend. De verloren leringenv an Jezus verheldert het Nieuwe Testament – en ook de Oude- en gaat verder tot de Eeuwigdurende Boodschap. Een ongeëvernaarde gids voor allen die de uitdagingen van deze tijden zouden willen aangaan met de eeuwenoude wijsheid van God – net als de toekomst met het verloren Woord.

Jesus taught extensively during his ministry. Yet the Gospels record only a fragment of what he said. Mark and Elisabeth Prophet show that the New Testament itself contains unmistakable signs that major portions of Jesus’ teaching are missing. Much of it was never recorded. And some of what was recorded was tampered with by numerous editors or lost at the hands of “guardians of the faith” who suppressed it entirely. This volume is a bold reconstruction of the essence of Jesus’ message – both his public teachings to the multitudes and private teachings given in secret to his closest disciples -then and now. Profound, surprising, thoroughly engaging. The Lost Teachings of Jesus, illumines the New Testament – and the Old- and then goes beyond to the Everlasting Gospel. An unparalleled guide for all who dare meet the challenges of these times with the ancient wisdom of God – and the future with the lost Word.

Lost Teachings of Jesus 1, The: Missing Texts: Karma and Reincarnation

Lost Teachings of-Jesus - Missing Texts -Karma and-Reincarnation

The authors demonstrate that much of Jesus’ teaching has been lost — either removed from the Gospels, suppressed, kept secret for those being initiated into the deeper mysteries, or never written down at all. Then, in modern vernacular, they present a bold reconstruction of the essence of Jesus’ message — the lost teachings Jesus gave his disciples 2000 years ago on karma, reincarnation, good and evil, and how to reunite with the Higher Self. Includes 32 Roerich art reproductions and illustrations of the chakras in the body of man.

Download free chapter

Mary Magdalene and the Divine Feminine: Jesus’ Lost Teachings on Women

Mary Magdalene and the Devine-Feminine

Dit boek wijdt uit over de archetypische rol van het Goddelijke Vrouwelijke in de Oosterse en Westerse spiritualiteit en helpt de positie van Maria Magdalena te verduidelijken. Dit boek bevat ook 55 zwart/wit illustraties, 2 mappen met 12 discussievragen.

Explores the archetypal role of the Divine Feminine in Eastern and Western spirituality and helps to clarify the position of Mary Magdalene. This book includes 55 black and white illustrations, 2 maps and 12 questions for discussion.

Download free chapter

Voorpagina Engels

Karma and Reincarnation  This book teaches cosmic objectivity about Life & relationships from the view of karma & reincarnation. As reembodiment is accepted, man expands consciousness into far greater realms compared to previous beliefs. He recognizes the potential to journey Home and live up to the laws of justice and … Read more…