Algemene Voorwaarden

 Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Stichting Amethist (hierna te noemen: Amethist Pers ) en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Amethist Pers en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken en overige artikelen (hierna: de overeenkomst).

Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Amethist Pers: Uitgeverij, Snelliuspad 23 te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister , nummer 34149661 , BTW nummer. 8095.62.492.B.01
Internetsite: de plaats op het internet waar Amethist Pers de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen.
Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Amethist Pers via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Amethist Pers of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Amethist Pers niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Amethist Pers en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

3.2. Alle door Amethist Pers gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.3. Amethist Pers behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via haar internetsite en  aanvaarding van deze bestelling door Amethist Pers.

4.2 Afnemer kan binnen 14  werkdagen na levering van het product gebruik maken van haar herroepingsrecht.  Het volledige bedrag inclusief verzendkosten zal na retour ontvangst van het artikel door Amethist Pers worden terugbetaald.

4.3 Amethist Pers zal  zodra het artikel retour is gestuurd  binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.

4.4 Indien de opdracht van Afnemer voor de door Amethist Pers te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering
5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.

5.2 Amethist Pers is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte bestellingen of vertragingen die ontstaan tijdens de verzending.

5.3. Amethist Pers is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Amethist Pers , uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling
6.1. Facturering geschiedt door Amethist Pers in beginsel dan wel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.

6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden direct via de webshop. Bij bulkopdrachten binnen 14 dagen na aflevering op een door Amethist Pers aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.

6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amethist Pers is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Amethist Pers te verrekenen met een vordering van Afnemer op Amethist Pers, uit welke hoofde dan ook.

6.4. Amethist Pers heeft het recht op ieder moment gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Amethist Pers gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Amethist Pers tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Reclames en klachten; herroepingsrecht
7.1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@amethistpers.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

  1. waarvan de verzegeling is verbroken. Deze producten zijn niet retourneerbaar.
  2. waarvan mening over vorm en inhoud duidelijk van persoonlijk van aard is
  3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de Amethist Pers geen invloed heeft;
  4. voor audio- en video-opnamen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

8.2. De totale aansprakelijkheid van Amethist Pers wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).

8.3. Aansprakelijkheid van Amethist Pers voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. Amethist Pers behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Amethist Pers uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Amethist Pers ) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amethist Pers enig door Amethist Pers aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product of enig ander artikel aangeboden op haar Internesite, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 11 Overmacht
Onder overmacht voor Amethist Pers wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Amethist Pers noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Amethist Pers of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 12 Toepasselijkheid recht en geschillen
12.1  Ontevreden klanten kunnen terecht bij de Online Dispute Resolution (ODR). Hier kunnen zij hun klachten kwijt over online aankopen. De ODR legt de klacht vervolgens neer bij een onafhankelijke geschillencommissie die de zaak afhandelt. Die geschillencommissie krijgt negentig dagen de tijd om zich in de zaak te verdiepen. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de consument er alsnog voor kiezen om de juridische route te bewandelen.

Wishlist 0
Continue Shopping